Amtstafel

Amtstafeln
DatumAmtstafelKategorien
21.09.2023 - 18.10.2023Einladung zur AnbotslegungKundmachungen
20.09.2023 - 24.10.2023BürgerbegutachtungKundmachungen
20.09.2023 - 14.11.2023Verlautbarung: VolksbegehrenKundmachungen
23.08.2023 - 30.09.2023BürgerbegutachtungKundmachungen
11.08.2023 - 02.10.2023BürgerbegutachtungKundmachungen
14.07.2023 - 01.11.2023Waldbrandverordnung 2023Kundmachungen
30.01.2023Geflügelpest-Verordnung 2. Novelle 2023Kundmachungen
04.01.2023Rundschreiben, Geflügelpest-VO - Hinweis 2023Kundmachungen